Göm menyn

Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning – våren 2020

 

31 januari

Aktuell forskning om yrkesutbildning vid Linköpings universitet.

Vid Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande samt Avdelningen för pedagogik och sociologi på Institutionen för beteendevetenskap och lärande bedriver vi omfattande forskning inom det yrkesdidaktiska området. På detta seminarium kommer olika forskare från avdelningarna att kort presentera sin aktuella forskning. Detta följs av en diskussion kring den forskning som bedrivs och vad som nu är aktuellt inom yrkesutbildningsområdet som borde studeras. 

 

24 april

Docent Mattias Nylund
Göteborgs universitet

Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik. Rapport från slutfasen av ett forskningsprojekt (2016-2020).

Under detta seminarium presenteras resultat från ett forskningsprojekt där sex skolklasser vid tre olika yrkesprogram (Vård- och omsorgsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Restaurang och Livsmedelsprogrammet) följts under hela deras tid i gymnasiet. Grundfrågan som undersökts i projektet är vilka förutsättningar för medborgarfostran och kritiskt tänkande som föreligger i de olika programmen. Dessa förutsättningar kommer diskuteras i relation till aspekter som kön, etnicitet och klass med exempel från både klassrumspraktiker och styrdokument.

 

13 maj (obs onsdag)


Lektor, Ph.d Arnt Louw
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Danmark

Erhvervsuddannelserne i Danmark, unge, valg og læring?

I dette seminarum præsenteres centrale dilemmaer, udfordringer og pointer, der knytter sig til erhvervsuddannelserne i Danmark. Der vil blive fokuseret på valg af erhvervsuddannelser, der er et tema, der fylder i dansk uddannelsespolitik. Og der vil blive fokuseret på elevernes oplevelser og erfaringer med skole og praktikdelen i erhvervsuddannelserne. Her udgør teamet omkring overgange et centralt omdrejningspunkt. Dannelse og faglig stolthed har også aktuelt oplevet en opblomstring i danske erhvervsuddannelsespoliti og dette tema berøres også. Hvordan forstår vi dannelse og kan man tale om en særlig erhvervsfaglig dannelse? 

 

För alla seminarierna gäller:

Tid: 10:15–12:00

Vi bjuder på smörgås från Kl. 10:00

Lokal: Konferensrum Blackbox, IBL, Campus Valla, Hus D, plan 3

Kontaktpersoner: Per Andersson och Sofia Nyström

 


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-24