Göm menyn

Validering i praktiken, 7,5 hp

Vårterminen 2019

 

Tyvärr så har Skolverket beslutat att inte genomföra kursen Validering i praktiken under vårterminen 2019.

Vi hoppas dock på att kunna erbjuda denna kurs längre fram.

 

Kursen syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens, vilket även ger deltagarna förutsättningar att utveckla arbetet med validering i praktiken. Kursen kommer att utgå från såväl konkreta exempel på validering som relevanta teoretiska perspektiv som bidrar till förståelse och reflektion i relation till valideringspraktiken.

 

Kursen genomförs på uppdrag av Skolverket, och riktar sig till anställda i verksamheter där olika former av validering kan förekomma. Deltagandet är kostnadsfritt. Respektive arbetsgivare står för eventuella kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur.

 

Huvudsakliga målgrupper:

  • Studie- och yrkesvägledare (oavsett utbildningsnivå)
  • Personer som har vägledande funktioner (vuxenutbildning, yrkeshögskola m.fl.)
  • Lärare (oavsett utbildningsnivå)
  • Handläggare på Arbetsförmedlingen
  • Administratörer och personer som arbetar med antagning
  • Personer som arbetar med omställning

Utbildningen är en distansutbildning på kvartsfart under en termin, med fem fysiska träffar förlagda på Linköpings universitet, Campus Valla i Linköping. Träffarna genomförs som heldagsträffar.

Kursträffarna innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbete och återkoppling på genomförda kursuppgifter.

Mellan träffarna arbetar deltagarna med litteraturläsning och kursuppgifter, samt en avslutande examinationsuppgift. Såväl individuella som gruppvis kursuppgifter ingår. För arbetet med kursuppgifterna erbjuds möjlighet till gruppsamarbete samt återkoppling via Linköpings universitets lärplattform Lisam, som även används för kommunikation med och mellan kursdeltagarna.

 

Här finns en kursplan

 

Kurslitteratur

Andersson P., Fejes A. (2010) Kunskapers värde – validering i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Bornemark, J., Svenaeus, F., (red.) (2009) Vad är praktisk kunskap. Stockholm: Södertörns högskola. (Valda delar.) Tillgänglig (2018-04-27): http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:303147/FULLTEXT01.pdf

Cedefop (2015) European guidelines for validating non-formal and informal learning. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 104.
Tillgänglig (2018-04-27): https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/3073_en_1_0.pdf

Duvekot, R., Coughlan, D. and Aagaard, K. (Red.) (2017). The Learner at the centre: Validation of Prior Learning strengthens lifelong learning for all. Houten/Aarhus: European Centre Valuation Prior Learning/VIA University College. (Valda delar efter varje deltagares behov.) Tillgänglig (2018-04-27): https://ec-vpl.nl/view/download/entry/46/

 

Gustafsson L., Mouwitz L. (2008) Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i fokus. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.
Tillgänglig (2018-04-27): http://ncm.gu.se/media/downloads/0040_validering_sv.pdf

Harris, J., Wihak, C. & Van Kleef, J. (Red.) (2014) Handbook of the Recognition of Prior Learning: Research into Practice. Leicester, England: National Institute of Adult Continuing Education (NIACE). (Kap. 10 samt i övrigt valda delar efter varje deltagares behov.) Tillgänglig (2018-04-27): http://www.learningandwork.org.uk/wp-content/uploads/2017/07/Handbook-of-the-Recognition-of-Prior-Learning.pdf

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH (2012) Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens. Västerås: YH 2012/428.
Tillgänglig (2018-04-27):

https://www.valideringsinfo.se/Documents/Valideringsinfo/Dokument/Nationell%20struktur%20f%C3%B6r%20validering/Kriterier%20och%20riktlinjer%20f%C3%B6r%20validering%20av%20reel%20kompetens%202.0.pdf

 

Nordiskt nätverk för vuxnas kunnande, NVL (2016) Validering och värdet av kompetenser – färdplan 2018. Rapport.
Tillgänglig (2018-04-27): http://nvl.org/Content/Validering-och-vardet-av-kompetenser

SOU 2017:18. En nationell strategi för validering. Delbetänkande av valideringsdelegationen 2015–2019. Stockholm: Regeringskansliet. Tillgänglig (2018-04-27):  http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201718/

 

 

Antalet platser är begränsat till 30.

 


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 19 13:37:29 CET 2018