Göm menyn

Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola

 

I höst erbjuder Linköpings universitet (LiU) återigen den efterfrågade kursen med specialpedagogisk inriktning, Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5 hp. Genom den vill vi ge möjlighet för lärare och rektorer inom folkhögskolan att gemensamt ta sig an olika frågor som rör diagnoser, funktionsnedsättningar och funktionshinder, och samtala om hur vi i folkhögskolemiljö kan möta utmaningar kopplade till dessa. Temadagar om inkluderande pedagogik har länge efterfrågats och rapporten Olika tillsammans har rönt stor uppmärksamhet. Vi tror att det finns behov av fortsatt kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

 

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom folkhögskolan och vill orientera dig i det specialpedagogiska fältet. Många är ovana vid att prata om specialpedagogik och samtidigt finns på våra folkhögskolor en stor erfarenhet av att arbeta med grupper av människor som i bagaget har en mångfald av olika livserfarenheter. Vi har därför skapat en kurs som tar till vara både forskningsbaserad kunskap och den kunskap som redan finns på landets folkhögskolor. Tillsammans söker vi efter ett förhållningssätt och ett arbetssätt som stämmer med de värderingar och synsätt som kännetecknar folkbildningen.

 

Kursens upplägg

Kursen äger rum under perioden ht2018-vt2019. Den bygger på fyra gemensamma kurstillfällen på LiU och tar i anspråk totalt sex heldagar – vid sidan om egen läsning och skrivande av olika kursuppgifter.

 

Inför respektive kurstillfälle läser deltagarna litteratur och när vi träffas varvas bearbetning av litteraturen med föreläsningar. Därtill genomför kursdeltagarna kursuppgifter som är nära relaterade till den egna undervisningen. Dessa kopplas till litteraturen i skriftliga redovisningar som diskuteras på nästkommande träff.

 

Inför det sista tillfället genomförs en kursuppgift som är examinerande. Det innebär att den måste godkännas för att deltagaren ska få 7,5 hp (högskolepoäng).

 

Datum och innehåll

28 sep           Specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt

14-15 nov      Ett professionellt förhållningssätt som utgår från deltagares olikheter

28-29 jan      Att skapa goda lärsituationer på individ-, grupp- och organisationsnivå

20 mars        En inkluderande pedagogik, pedagogiska och didaktiska utmaningar

 

Litteraturlista inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 18-19

Garrick Duhaney L.M. and Salend, S.J. (2010). History of Special Education, In International Encyclopedia of Education (Third Edition), edited by Penelope Peterson, Eva Baker and Barry McGaw, Elsevier, Oxford, Pages 714-720.

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Nylander, E, Bernhard, D, Rahm, L, Andersson, P. (2015). Olika tillsammans.Olika tillsammans

Persson, B och Persson, E (2012). Inkludering och måluppfyllelse, att nå framgång med alla elever. Liber.

Prater, M.A. (2010) Inclusion of Students with Special Needs in General Education Classrooms, In International Encyclopedia of Education (Third Edition), edited by Penelope Peterson, Eva Baker and Barry McGaw, Elsevier, Oxford, Pages 721-726.

Svenaeus, F. (2015). ADHD som en samtida kulturdiagnos. Socialmedicinsk tidskrift 1/2015.

von Wright, M. (2002). Det relationella perspektivets utmaning, s. 6-20 i  Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv  

 

Inför uppgift 2 kan också Folkbildningsrådets rapport Steget vidare vara värd att orientera sig i. Finns på Folkbildningsrådets hemsida.

 

Fler titlar kan tillkomma.

 

Vi som ansvarar för kursen är verksamma på folkhögskollärarprogrammet och/eller forskare inom specialpedagogik. Eftersom fältet (”specialpedagogik inom folkbildning”) till stora delar är nytt inom forskningen tillämpas ett utforskande arbetssätt.

 

Sista dag för anmälan till kursen är 9/9. Eftersom kursen är en uppdragskurs måste anmälan och kursavgift inges av arbetsgivaren. Din skolas rektor har fått information och blanketter.

 

Vi svarar naturligtvis gärna på frågor om kursinnehåll och upplägg.

 

Med vänlig hälsning från Linköping

 

Louise Malmström                                        Sofia Nyström

louise.malmstrom@liu.se                          sofia.nystrom@liu.se

070-201 0736                                              013-282095

Kursansvarig                                               Chef Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande                                                                

                                                                                                            

Linda Uhrbom

linda.uhrbom@liu.se

013-281839

Utbildningssamordnare

 

 


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Aug 31 09:02:21 CEST 2018