Göm menyn

Kontakta oss

Här finner du information om kontaktvägar och vem du ska kontakta för olika spörsmål.

Om oss

Forskningsledare | Postdoktorer | Doktorander | Utredare | Medarbetare Nationella och internationella samarbeten

 

Forskningsledare och forskningsansvarig vid Linköpings universitet

Gerhard Andersson, professor, legitimerad psykolog och psykoterapeut med kbt-inriktning. Han är fil.dr i klinisk psykologi samt medicine doktor. Han har publicerat 340 artiklar och skrivit 12 böcker. Utöver sin tjänst på Linköpings universitet är Gerhard Andersson gästprofessor vid Karolinska Institutet. Han träffar även patienter med tinnitusbesvär vid hörselkliniken i Linköping. Gerhard har flera nationella och internationella samarbeten och handleder doktorander samt grundutbildningsstudenter. Forskningen spänner över flera olika områden med en tonvikt på Internetbaserade behandlingar, tinnitus, hörselnedsättning, depression, ångest och olika somatiska sjukdomar.
För mer information samt publikationslista, se www.gerhardandersson.se

Forskningsansvarig vid Stockholms universitet

Per Carlbring, professor, legitimerad psykolog, psykoterapeut med kbt-inriktning, fil.dr och professor i klinisk psykologi. Per började forska kring internetbehandling av Paniksyndrom år 1999. Detta utvecklade sig sedan till en doktorsavhandling. Den 19 maj år 2004 lade Carlbring fram sin avhandling ("Panic! Its Prevalence, Diagnosis and Treatment via the Internet"). Den panikbehandling som togs fram i samband med detta kan man numera få landstinget i Stockholms län. Fokus för Carlbrings forskning är behandling av ångest, depression och spelberoende.

Webmaster

George Vlaescu, upprätthåller och administrerar hemsidor, databaser och kommunikationsverktyg, både för forskare och för deltagare i de Internetbaserade studierna.

Alexander Alasjö, webmaster. Tjänstledig.

Postdoktorer

Marie Öberg, med. dr. Forskningsområden rör utveckling av nya metoder för behandling och utvärdering av audiologisk rehabilitering.    

Tillbaka till sidans början

Doktorander

Kristin Silfvernagel, leg. psykolog. Huvudsakligt forskningsfokus är skräddarsydd Internetadministrerad kbt-behandling av ångestsymtom.

Elisabeth Ingo, leg audionom. Doktorand i handikappsvetenskap, med inriktning mot internetbaserad hörselscreening, behandling och motiverande samtal.

Hoa Ly, psykolog. Forskar på smartphonebaserad psykologisk behandling för depression.

Jesper Dagöö, leg. psykolog. Huvudsakligt forskningsfokus är smartphoneförmedlad behandling av ångestproblematik.

Robert Persson Asplund, leg. psykolog. Huvudsakligt forskningsområde är smartphoneförmedlad behandling av stressproblematik.

Kristoffer N T Månsson, leg. psykolog. Kristoffer är involverad i forskningsprojekt med inriktning på funktionell hjärnavbildning (fMRI) av socialt ångestsyndrom. Forskningen syftar till att förstå mekanismer i hjärnan som påverkas av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Uppmärksamhetsträning (Attention Bias Modification, ABM): SOFIE-8. Kristoffer utvecklar även en internetbaserad plattform (som kan användas via en iPad) för att förbättra traditionell Kognitiv beteendeterapi face-to-face: COMMIT.

Naira Topooco, doktorand. Arbetar i EU-projektet E-compared.

Jakob Dahl, psykolog. Forskar inom hjärnavbildning av tinnitus och tinnitusrelaterade kognitiva funktioner.

Peter Molander, PTP-psykolog. Doktorand i handikappsvetenskap.

Nina Bendelin, leg. psykolog.

Oskar Lundgren, läkare.

 

Tillbaka till sidans början

Medarbetare

Lise Bergman Nordgren, fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Robert Johansson, fil. dr, leg. psykolog, datavetenskaplig magister och fil. mag i matematik. Forskar på Internetbaserad psykologisk behandling för depression

Hugo Hesser, fil.dr, leg. psykolog vid Linköpings universitet.

Thomas Lunner, tekn.dr, adjungerad professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande samt seniorforskare och projektledare vid Oticon Research Centre 'Eriksholm', Danmark. Huvudsakligliga forskningsfokus är kognitiv hörselvetenskap, hörselrehabilitering, teknisk audiologi, psykoakustik, samt hörapparatinnovationer.

Elisabet Sundewall Thoren, fil.mag. i audiologi från Lunds universitet. Arbetar med olika forskningsprojekt, bland annat om hur kognitiva förmågor har betydelse för den hörselskadade personen.

Nils Lindefors, fil.dr, leg. läkare professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, överläkare, verksamhetschef för Psykiatri Sydväst vid Karolinska Hudddinge. Intresserad av att utveckla internetapplikationer i klinisk praxis och av klinisk behandlingsforskning.

Christian Rück, leg. läkare, specialist i psykiatri, med.dr.

Jan Bergström, med.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Arbetar som vik. universitetslektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Huvudsakligt forskningsintresse: självhjälpsbaserad behandling - effectiveness, kostnadseffektivitet och implementering.

Malin Gren-Landell, fil.dr, lektor, leg psykolog och leg. psykoterapeut. Hennes forskningsområde rör oro och ångest hos barn och ungdomar och främst social fobi. Aktuella studier är Internetbehandling av ångestbesvär hos unga och en deskriptiv studie av skolvägran.

Monica Buhrman, fil.dr leg. psykolog, Uppsala universitet.

Erik Hedman, leg. psykolog och med. dr vid Karolinska Institutet där han bedriver forskning om Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi för hälsoångest, social fobi och IBS. Eriks forskning är också inriktad på biologiska och hälsoekonomiska korrelat till behandlingsutfall. Därutöver undervisar Erik på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet. 

Fredrik Holländare, leg. psykolog och medicin doktor vid Örebro läns landsting och Örebro universitet. Forskar inom vård av depression via Internet. Har gjort studier om både behandling, återfallsprevention och symtomskattningar via Internet för depressionspatienter.

Brjánn Ljótsson, leg. psykolog och med dr. Adjunkt vid Karolinska Institutet och undervisar på psykologprogrammet. Forskar på kognitiv beteendeterapi för Irritable Bowel Syndrome samt internetbehandling för barn och ungdomar med ångest.

Mattias Holmqvist Larsson, leg. psykolog, doktorand.

Linda Jüris, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand vid institutionen för Neurovetenskap, psykiatri, Uppsala Universitet. Undersöker patientgruppen hyperacusispatienter (extrem ljudkänslighet för vardagsljud) samt kbt-behandling för densamma.

Börje Lech, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, doktorand.

Eva Serlachius, medicine doktor, specialist i psykiatri.

Liv Svirsky, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kbt-inriktning, författare och doktorand vid Karolinska Institutet. Forskar huvudsakligen på Internetbaserad KBT för barn och ungdomar med ångeststörningar.

Björn Paxling, fil.dr och leg. psykolog.

Vendela Zetterqvist-Westin, fil.dr och leg. psykolog.

Ali Sarkohi, fil.dr och leg. psykolog

Ulrika Thulin, fil. dr, leg. psykolog och psykoterapeut.

Sarah Vigerland, leg. psykolog.

Erik Andersson, leg. psykolog, doktorand.

Viktor Kaldo, fil.dr, leg. psykolog.

Katri Nieminen, överläkare, doktorand.

Tillbaka till sidans början

Nationella och internationella samarbeten

Anna Geraedts, doktorand, Vrije Universiteit Amsterdam

Juani Bretón López, professor, Universitat Jaume

Cornelia Weise, fil.dr i psykologi, leg. psykolog och psykoterapeut, universitetet i Mainz, Tyskland.

Bogdan Tulbure, post-doc Babeş-Bolyai University, Rumänien.

Pim Cuijpers, professor, Vrije University, Amsterdam.

Gordon Asmundson, professor, University of Regina, Canada.

Thomas Berger, PD, fil.dr, Universitaet Bern

Lisa Ekselius, professor, Uppsala Universitet

Tomas Furmark, professor, Uppsala Universitet

Bengt Gerdin, professor, Uppsala Universitet

Mimmie Willebrand, docent, Uppsala Universitet

Ata Ghaderi, professor, Uppsala Universitet

Tillbaka till sidans början


Sidansvarig: george.vlaescu@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-05