Göm menyn

FOG-rapporter

FOG-rapporter var en rapportserie som presenterade preliminära forskningsresultat och forkningsöversikter från den forskning som bedrevs i FOG. Eftersom det var en serie med preliminära resultat har vissa av rapporterna i omarbetad form blivit publicerade på andra ställen och finns därmed inte längre kvar som FOG-rapporter. Vissa utvalda FOG-rapporter har blivit omarbetade och tillsammans med nytt material publicerats som FOG samlingsvolymer.

FOG Samlingsvolymer

Granström, K., Jern, S., Näslund, J., & Stiwne, D. (1998). Grupper och gruppforskning. (FOG, Samlingsvolym 1).

Colnerud, G., Granström, K., Guvå, G., Hempel, A., Jern, S., & Rosander, M. (1999). Smågruppsprocesser. (FOG, Samlingsvolym 2)

Hylander, I. & Rosander, M. (2004). Forskning om grupper och sociala system . (FOG, Samlingsvolym 3)

FOG Rapporter

Jern, S. (2017) Den välfungerande arbetsgruppen version 2.0. Om beteenden, tankar, processer och strukturer som leder till god gruppfunktion. (FOG-rapport 74)

Hylander, I & Ahlstrand, E (2013) Föreställningar om elevhälsans ledning och organisering. (FOG-rapport nr 73)

Jungert, T. (2012) The meaning of support from co-workers and managers in teams when working. (FOG-rapport nr 72)

Einarsson, C. (2011) Ett ärende blir till - föreställningar om hur problem hanteras inom elevhälsan (FOG-rapport nr 71)

Hylander, I. (2011) Elevhälsans professioner egna och andras föreställningar (FOG-rapport nr 70)

Hylander, I. (2011) Samverkan - professionellas föreställningar på elevhälsoarenan (FOG-rapport nr 69)

Forslund Frykedal, K. & Hammar Chiriac, E. (2010) Om bedömning av kunskaper och färdigheter vid arbete i grupp. (FOG-rapport nr 68) Ladda ner här

Guvå, G. (2010) Och de tre skola bliva ett. Om elevhälsans 3 spår. (FOG-rapport nr 67)

Samuelsson, M. (2010) Vuxnas engagemang vid ungas tävlande. (FOG-rapport nr 66)

Guvå, G. (2009) Professionellas föreställningar om elevhälsans retorik och praktik. (FOG-raport nr 65)

Granström, K., Guvå, G., Hylander, I. & Rosander, M. (2009) Riots and Disturbances: How riots start and how order is secured. (FOG-rapport nr 64)

Granström, K., Näslund, J. & Rosander, M. (2009). Lekmannateorier om orsaker till oroligheter och kravaller i samband med stora demonstrationer
(FOG-rapport nr 63)

Thornberg, R.(2008). Multi-professional Prereferral and School-Based Health-Care Teams: A Research Review
(FOG-rapport nr 62)

Hau, S. (2008). Communication as the most important Police Strategy at the Football World Cup Final 2006
(FOG-rapport nr 61)

Forslund Frykedal, K. (2008). Undervisning med grupparbete som arbetsform
(FOG-rapport nr 60)

Guvå, G. (2008). Polisens riskbedömning och dess konsekvenser i samband med demonstrationer- en analys av salemdemonstrationer och några europeiska masshändelser
(FOG-rapport nr 59)

Granström, K. (2007). Hejarramsor och dess symboliska innebörder.
(FOG-rapport nr 58) Ladda ner här

Blomqvist, S. (2007). Med förenade krafter - Arbetsmöten i human servicesektorn
(FOG-rapport nr 57)

Granström, K., Guvå, G., Hylander, I. & Rosander, M. (2005). Salemmanifestationerna 2004 - Ett samspel med geografiska och ideologiska fokus.
(FOG-rapport nr 56)

Guvå, G. (2005). Polisens arbete i samband med demonstrationer som övergått till kravaller.
(FOG-Rapport nr 55).

Guvå, G. (2005). En analys av Göteborgskommitténs betänkande Göteborg 2001 (SOU 2002:122).
(FOG-Rapport nr 54.)

Guvå, G. (2005). Kravaller och social identitet - en forskningsöversikt.
(FOG-rapport nr 53)

Granström, K., Guvå, G., Hylander, I. & Rosander, M. (2005). Reclaim the streets. En analys av strategiska händelser i samband med olovliga gatumanifestationer.
(FOG-rapport nr 52)

Hylander, I. (2004). Massrörelser, massaktioner och social identitet.
(FOG-rapport nr 51)

Blomqvist, S. (2004). "Ju mer vi är tillsammans." Mångprofessionellt teamarbete i vården.
(FOG-rapport nr 50)

Jern, S. & Hempel, A. (2002). Gruppdagbok i forskning och praktik – en metod för gruppstudier.
(FOG-rapport nr 49)

Hammar Chiriac, E. (1999). Steiners teori om grupprocess och produktivitet.
(FOG-rapport nr 48)

Granström, K. (1999). Utvärdering och kvalitetsgranskning av skolans vardagsarbete. Verksamheten sedd ur ett lärarperspektiv.
(FOG-rapport nr 45)

Hylander, I. (1998; rev. 2001). Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod.
(FOG-rapport nr 42)

Granström, K. & Einarsson, C. (1998). Utmaningar och provokationer i lärares vardagsarbete.
(FOG-rapport nr 41)

Näslund, J. & Granström, K. (1998, original 1995). Professionell utveckling hos lärare genom handledning.
(FOG-rapport nr 40)

Granström, K. (1998). Strategier och organisation för utvärdering inom skolan. Hur man i tre kommuner försöker förstå skolans arbete och villkor.
(FOG-rapport nr 39)

Granström, K. (1998). Stora och små undervisningsgrupper. Forskning om klasstorlekens betydelse för elevers och lärares arbetssituation.
(FOG-rapport nr 37)

Granström, K. (1997). Pupils’ perceived performances and satisfaction as a function of frame factors in the classroom.
(FOG-rapport nr 35)

Einarsson, C. (1996). Konflikter mellan grupper. Teorier om intergruppskonflikter.
(FOG-rapport nr 33)

Granström, K. (1996). Utvärdering i skolan. Dolda och öppna budskap i olika utvärderingsstrategier.
(FOG-rapport nr 32)

Granström, K., & Rosander, M. (1995). Groupthink och motståndsarbete. Ett bidrag till motståndsarbetets epistemologi.
(FOG-rapport nr 30)

Artman, H. (1995). Vad är det som händer när det som inte får hända händer? Om dynamiska processer i distribuerade organisationer för dynamiska system.
(FOG-rapport nr 29)

Edvardsson Stiwne, E. (1995). Hur nya yrkesroller förhandlas och skapas inom ramen för en organisationsomvandling - en etnografisk studie av en kommunal förvaltning.
(FOG-rapport nr 28)

Granström, K. (1995). Private communication between students in the classroom in relation to different classroom features.
(FOG-rapport nr 27)

Näslund, J. (1995). Handledning av yrkesverksamma. Definitioner och centrala aspekter.
(FOG-rapport nr 26)

Guvå, G. (1995). Professionsutveckling hos konsulter. Om konsultationshandledning och självutveckling.
(FOG-rapport nr 25)

Edvardsson Stiwne, E. (1995). Samspel mellan organisationer. Organisationsteorier tillämpade på kommuner i förvandling.
(FOG-rapport nr 24)

Hylander, I. (1995). Konsultation och handledning. En jämförelse mellan två professionella psykologiska processer.
(FOG-rapport nr 23) Ladda ner här

Matwejeff, S. (1994). Forskning om adopterades sökande efter sitt ursprung. En översikt samt angelägna forskningsfrågor.
(FOG-rapport nr 21)

Granström, K. (1993). Demokrati och storgruppsdynamik. Analys av grupprocesser och beslutsfattande i en extrainkallad kongress.
(FOG-rapport nr 20)

Granström, K. (1994). Katedern. En möbel laddad med många symboliska betydelser.
(FOG-rapport nr 18)

Granström, K. & Stiwne, D. (1994). A bipolar model on groupthink. An expansion of Janis’ concept groupthink.
(FOG-rapport nr 16)

Hempel, A. (1994). Irrationellt grupptänkande. En analys av forskning rörande Janis begrepp groupthink.
(FOG-rapport nr 15)

Hempel, A. & Granström, K. (1993; rev. 1994). Cooperation and work satisfaction as a consequence of work organization.
(FOG-rapport nr 13)

Stiwne, D. (1998). Konsultation vid organisationsomvandling - Tavistockmodellen i praktiken.
(FOG-rapport nr 12)

Stiwne, D. (1993). Forskning om psykoterapeuter - aktuella frågor och preliminära svar.
(FOG-rapport nr 11)

Ahlin, G. (1993). Vad innebär medlemskap i grupp?
(FOG-rapport nr 10)

Colnerud, G. (1998). Fångad i gruppen. Om gruppen som socialt system.
(FOG-rapport nr 9)

Edvardsson Stiwne, E. (1993). Intergruppsrelationer. Perspektiv på förhållanden mellan grupper.
(FOG-rapport nr 8)

Hempel, A. (1993). Irrationella fenomen i grupper.
(FOG-rapport nr 7)

Granström, K. (1992). Mental models and teacher ethics in group decisions.
(FOG-rapport nr 6)

Edvardsson Stiwne, E. (1992). Dynamiska processer i stora grupper. Teoretiska perspektiv, empiriska frontlinjer.
(FOG-rapport nr 5)

Granström, K. (1992). Dynamik i klassrummet. Vad gör eleverna egentligen på lektionerna?
(FOG-rapport nr 4)


Sidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-27